Zarządzenie nr 1 /2019

ZARZĄDZENIE NR 1/2019
DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 13 W KATOWICACH
Z DN. 02.09.2019r.

 Na podstawie:

  • Dz. U. z 20 l 9r. poz. 1148 tekst jednolity z późniejszymi zmianami - prawo oświatowe
  • Dz. U. z 11 stycznia 2018r. poz. 280 o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem srodków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zarządza się co następuje:

 § 1

Całkowity koszt przygotowania III posiłków w Oddziałach Przedszkolnych wynosi 13,40 zł.

§ 2

Koszty przygotowania posiłków wg. dziennej stawki wynoszą dla każdej placówki: 7,40 zł, tj.: śniadanie 1,85 zł, obiad 3,70 zł, podwieczorek 1,85 zł.

§ 3

Dzienna stawka żywieniowa w Oddziałach Przedszkolnych obejmująca III posiłki tj. śniadanie, obiad i podwieczorek wynosi: 6zł.

Cena jednostkowa poszczególnych posiłków obejmuje koszty zakupu artykułów spożywczych i będzie różna z uwagi na ilość dzieci w Oddziałach Przedszkolnych. Wykaz cen przedstawia poniższa tabela.

PLACÓWKA W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM
NR 13

ŚNIADANIE
- zł

OBIAD
- zł

PODWIECZOREK
- zł

MP - 91 1,50 3,00 1,50
MP - 61 1,50 3,00 1,50
SP - 51 2,00 2,50 1,50

§4

Cena posiłków wynosi:

  1. Dla dzieci opłata obejmuje koszty zakupu surowca wg tabeli (§3), które pokrywa rodzic/opiekun.
  2. Dla dzieci, którym przyznano świadczenie socjalne w formie III posiłków, za których opłatę wnosi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje: koszt zakupu surowca 6 zł + koszt przygotowania posiłku 7,40 zł = 13,40 zł
  3. Dla nauczyciela cena obiadu obejmuje: koszty zakupu surowca (§ 3) + koszty przygotowania posiłku 3,70 zł
  4. Dla pracowników administracji i obsługi obejmuje: koszt obiadu (§3) + koszt przygotowania posiłku3,70 zł oraz doliczana jest 8% stawka podatku VAT do ceny jednostkowej posiłku.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.09.2019r.