ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

ZARZĄDZENIE NR 116/2019

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych, klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, i liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Określa się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto w Katowicach, a także liczbę punktów za każde z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Podaje się do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Katowice, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuje się dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia oraz kryteriami branymi pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbą punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, określonymi w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się resortowemu Wiceprezydentowi Miasta Katowice.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 116/2019
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, w tym terminy składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Lp Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu
rekrutacyjnym
Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego od 05.03.2019 do 11.03.2019 _
2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 12.03.2019 od godz. 08:00
do 25.03.2019 do godz. 15:00
od 05.08.2019 od godz. 08:00
do 08.08.2019 do godz. 15:00
3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe

od 26.03.2019 od godz. 8:00
do 08.04.2019 do godz. 15:00
od 09.08.2019 od godz. 8:00
do 22.08.2019 do godz. 10:00
4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12.04.2019 r. o godz. 08:00 26.08.2019 r. o godz. 13:00
5 Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 12.04.2019 od godz. 08:00
do 24.04.2019 do godz. 15:00
od 26.08.2019 od godz. 13:00
do 29.08.2019 do godz. 15:00
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 26.04.2019 o godz. 8:00 30.08.2019 o godz. 15:00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116/2019
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa pierwsza szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 do 27 marca 2019 od 6 do14 maja 2019
2 Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 18 do 29 marca 2019 od 25 do 26 czerwca 2019
3 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe

od 18 marca do 5 kwietnia 2019

27 czerwca 2019
4 Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 23 kwietnia do 17 maja 2019

od 25 do 26 czerwca 2019
5 Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego, o którym, mowa w art. 139 ustawy - Prawo oświatowe od 20 do 24 maja 2019 27 czerwca 2019
6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo oświatowe 9 kwietnia 2019 28 czerwca 2019
7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego,którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 139 - Prawo oświatowe 29 maja 2019 28 czerwca 2019
8 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe
do 5 kwietnia 2019 do 22 maja 2019
9 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego) 8 kwietnia 2019  23 maja 2019
10 Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego lub sportowego)  od 9 do 15 kwietnia 2019  od 24 do 31 maja 2019
11 Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego świadectwa promocyjnego do klasy VII  od 21 do 25 czerwca 2019   od 1 do 3 lipca 2019
12 Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału sportowego świadectwa ukończenia klasy programowo niższej   od 21 do 25 czerwca 2019  od 1 do 3 lipca 2019
13 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału sportowego  9 kwietnia 2019  28 czerwca 2019
14 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału dwujęzycznego  29 maja 2019  28 czerwca 2019
15 Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału sportowego. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia  od 10 do 15 kwietnia 2019  od 1 do 3 lipca 2019
16 Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału dwujęzycznego. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia  od 29 maja do 7 czerwca 2019  od 1 do 3 lipca 2019
17 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego i dwujęzycznego)  26 kwietnia 2019 godz. 15.00  13 czerwca 2019 godz. 15.00
18 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału sportowego i dwujęzycznego  26 czerwca 2019 do godz. 15:00  4 lipca 2019 do godz. 15.00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 116/2019
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych lub innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto w Katowicach, a także liczbę punktów za każde z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

 
Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Katowice.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu i oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

Na podstawie art. 131 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli :

 1. dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu (z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego) - 32 pkt.;
 2. dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu - 16 pkt.;
 3. dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko - 8 pkt;
 4. dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja - 4 pkt;
 5. dziecko rodzica objętego opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP), aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 2 pkt;

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych przez organ prowadzący są:

 1. dla kryterium określonego w pkt 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;
 2. dla kryterium określonego w pkt 2 - oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;
 3. dla kryterium określonego w pkt 3 - oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;
 4. dla kryterium określonego w pkt 4 - zaświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka;
 5. dla kryterium określonego w pkt 5 - oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 116/2019
Prezydenta Miasta Katowice
z dnia 29 stycznia 2019 r.

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Katowice, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Przyjmuje się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych ogólnodostępnych w szkołach podstawowych, a także oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych - w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność:

 1. zamieszkanie kandydata na terenie miasta Katowice - 32 pkt;
 2. uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru - 16 pkt;
 3. rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie - 14 pkt;
 4. ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata - 4 pkt;
 5. rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w mieście Katowice z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Katowice - 2 pkt;
 6. wielodzietność rodziny kandydata - 1 pkt;
 7. niepełnosprawność kandydata - 1 pkt;
 8. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 1 pkt;
 9. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 1 pkt;
 10. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 1 pkt;
 11. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt;
 12. objęcie kandydata pieczą zastępczą - 1 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:

 1. w zakresie pkt 1 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie miasta Katowice;
 2. w zakresie pkt 4 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie;
 3. w zakresie pkt 5 - kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie o miejscu złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) ;
 4. w zakresie pkt 6 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;
 5. w zakresie pkt 7-10 - kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046);
 6. w zakresie pkt 11 - kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 7. w zakresie pkt 12 - kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.).

Uprawnienie do skorzystania z kryterium określonego w pkt 2 i 3 potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

Kopie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-785895257
Imię: Marcin Tomasz
Nazwisko: Krupa
Instytucja:
Województwo:
Miejscowość:
Data podpisu: 29 stycznia 2019 r.
Zakres podpisu: Cały dokument