REKRUTACJA I KLASA 2022/2023 - STRONA NABOROWA

Nabór do I klasy szkoły podstawowej w Katowicach. Nabór elektroniczny dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i rozpocznie się 21.03.2022. Szczegóły w zakładce "nabór - 1 klasa".

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice

REKRUTACJA PRZEDSZKOLE 2022/2023 - STRONA NABOROWA

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Katowicach. Szczegóły w zakładce "nabór - przedszkole".

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/katowice

KONSULTACJE 15-16 MARCA 2022R.

Szanowni Rodzice! Zapraszamy na konsultacje z nauczycielami, które odbędą się w dniach 15-16 marca 2022r. w godzinach od 17 do 18 w trybie stacjonarnym.

Harmonogram spotkań

REKRUTACJA I KLASA 2022/2023

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2211/2022 Zarządzenie 2211/2022 (katowice.eu) informujemy, że rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 w Katowicach prowadzona będzie systemem elektronicznym w terminie:

Nabór podstawowy
DOTYCZY DZIECI ZAMIESZKUJĄCYCH OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 1. Zgłoszenie kandydata do obwodowej szkoły podstawowej: 21 marca – 8 kwietnia 2022;
 2. Weryfikacja zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną: 21 marca – 13 kwietnia 2022;
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych: 21 kwietnia 2022;
 4. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych: 25 kwietnia 2022;

Nabór uzupełniający
DOTYCZY DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE ORAZ, JEŻELI POZOSTANĄ WOLNE MIEJSCA - KANDYDACI SPOZA OBWODU

 1. Zgłoszenie kandydata do obwodowej i pozaobwodowej szkoły podstawowej: 9 - 20 maja 2022;
 2. Weryfikacja zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną: 9 - 26 maja;
 3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych: 31 maja 2022;
 4. Potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka spoza obwodu woli przyjęcia: 31 maja – 10 czerwca 2022;
 5. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych: 27 czerwca 2022.

Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę: (podamy w późniejszym terminie).

 

REKRUTACJA PRZEDSZKOLE 2022/2023

NABÓR DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

WAŻNE TERMINY

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 2211/2022 Zarządzenie 2211/2022 (katowice.eu) informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2022-2023 w Katowicach prowadzona będzie systemem elektronicznym w terminie:

 • od 07 do14 marca 2022r. składanie wniosków o kontynuacji edukacji przedszkolnej
 • od 22 marca 2022 od godz. 9:00 do 4 kwietnia do godz.14.00 składanie nowych wniosków

Proces rekrutacji wspomagany jest poprzez system elektroniczny i odbywa się poprzez stronę: (podamy w późniejszym terminie).

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na stronie internetowej i wprowadzają dane do formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany przez oboje rodziców (nie dotyczy osób samodzielnie wychowujących) z określonymi w Zarządzeniu Prezydenta, załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Formularz można:

 • przekazać pracownikowi sekretariatu codziennie w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:00,
 • włożyć do skrzynki podawczej w przedsionku wejścia do szkoły od strony ul. Przyjaznej (klasy młodsze),
 • przesłać listownie (o terminowym wniesieniu wniosku decyduje data stempla pocztowego) lub
 • przesłać skan podpisanego wniosku na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 21 kwietnia 2022 r. godz.12.00

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice na rok szkolny 2022/2023.

Lp Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 22.03.2022 od godziny 9:00 do 04.04.2022 do godziny 14:00

Od 14.07.2022 r. od godziny 08:00 do 18.07.2022 r. do godziny 15:00
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe.

22.03.2022 r., od godziny 09:00 do 04.04.2021r. do godziny 14:00

14.07.2022 r. od godziny 08:00 do 18.07.2022 r. do godziny 15:00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 11.04.2022 r. o godzinie 15:00 27.07.2022 r. o godzinie 13:00
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 11.04.2022 r. od godziny 15:00 do 13.04.2022 r. do godziny 15:00

od 27.07.2022 r. od godziny 13:00 do 29.07.2022 r. do godziny 15:00
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

21.04.2022 r. o godzinie 12:00

04.08.2022 r. o godzinie 15:00

KRYTERIA NABORU:

Zarządzeniem Nr 22112022 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 28 stycznia 2022 r. określa się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i podania do publicznej wiadomości kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez miasto Katowice na rok 2022/2023

W I etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie dziecka w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z powyższych kryteriów ma wartość 100 pkt.

Na podstawie art.131 ust.6 ustawy - Prawo oświatowe, organ prowadzący ustalił kryteria oraz przyznał każdemu kryterium określoną wartość punktową, braną pod uwagę w II etapie postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli:

 1. dziecko, któremu gmina ma obowiązek zapewnić miejsce w publicznym przedszkolu ( z wyłączeniem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania szkolnego) – 32 pkt;
 2. dziecko zgłaszane do przedszkola, którego rodzeństwo uczęszcza lub będzie uczęszczało do przedszkola wskazanego we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu – 16 pkt;
 3. dziecko, którego oboje rodzice pracują/studiują w systemie studiów stacjonarnych ,kryterium stosuje sie również w stosunku do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 8 pkt;
 4. dziecko, które uczęszczało do żłobka w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja – 4 pkt;
 5. dziecko rodzica objętego pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej(MOPS) lub rodzica bezrobotnego zarejestrowanego w Państwowym Urzędzie Pracy (PUP),aktywnie poszukującego pracy oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 2 pkt;

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa:

 1. dla kryterium określonego w pkt. 1 - numer pesel dziecka wpisany do wniosku rekrutacyjnego;
 2. dla kryterium określonego w pkt. 2 – oświadczenie rodzica o rekrutacji dziecka jako jednego z rodzeństwa lub o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w placówce wskazanej we wniosku o przyjęcie do przedszkola na pierwszym miejscu;
 3. dla kryterium określonego w pkt. 3 – oświadczenie rodziców/rodzica o zatrudnieniu lub o odbywaniu studiów w systemie stacjonarnym;
 4. dla kryterium określonego w pkt. 4 - oświadczenie wydane przez żłobek potwierdzające, że dziecko uczęszczało do żłobka;
 5. dla kryterium określonego w pkt. 5 -oświadczenie rodzica o objęciu rodziny opieką MOPS, w tym o wsparciu asystentem rodziny, oświadczenie rodzica o objęciu rodziny nadzorem kuratora, zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu rodzica i aktywnym poszukiwaniu przez rodzica pracy.

POGRZEB INFORMACJA

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszej Koleżanki

Gabrieli Drapsy

wieloletniej kierowniczki gospodarczej Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi.

Serdeczna i zawsze życzliwa, niezwykle pracowita, oddana Szkole,

zawsze pełna nadziei i wspierająca nas swoją siłą woli.

Pozostanie w naszych sercach, pamięci i dobrych wspomnieniach.

Składamy najgłębsze wyrazy współczucia i wsparcia Synom, Wnukom, najbliższej Rodzinie.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

 

BEZPIECZNE FERIE

KONSULTACJE

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem konsultacji z nauczycielami, które odbędą się w dniach 11 i 12 stycznia 2022r.

Harmonogram konsultacji... zobacz więcej.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

POGRZEB

Informujemy, że pogrzeb Ś.P. Pani Małgorzaty Wolniewicz – Walas oraz jej małżonka Ś.P. Pana Jerzego Walasa odbędzie się w sobotę, 18 grudnia o godz. 11.00 w Kościele p.w. św. Antoniego z Padwy w Katowicach – Dąbrówce Małej (Aleja Niepodległości 4).

Ze względów na ograniczenia epidemiczne do środka świątyni będzie mogło wejść 90 osób najbliższej Rodziny Zmarłych. Osoby przebywające przed Kościołem proszone są o zachowanie reżimu sanitarnego, w tym stosowanie maseczek.

POŻEGNANIE...

Dzień wstał jak co dzień, powietrze aż lśniło, tylko ta wielka cisza, to straszne milczenie i to puste miejsce... Ciebie już nie było”.

Z ogromnym żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość, że odeszła nasza Małgosia.  
Małgorzata Wolniewicz-Walas, nasza Pani z matematyki, nasza  zawsze pomocna i życzliwa, pełna serdeczności dobra dusza. 
Skromna, wyjątkowo ciepła w kontaktach, budząca zaufanie i szacunek otoczenia. Prawdziwa nauczycielka z powołania, bezgranicznie oddana dzieciom i młodzieży, swojej pracy pedagogicznej. 
Wspaniała Koleżanka i Przyjaciółka…po prostu…dobry człowiek… 
Trudno pogodzić się z tak wielką stratą. 
Na zawsze pozostanie w naszych sercach, otulona czułością, wdzięcznością, pamięcią i tęsknotą.
Składamy najgłębsze wyrazy współczucia i wsparcia Synowi i całej Rodzinie.

Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Katowicach 

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

Szanowni Rodzice,

W imieniu koordynatorki Szkolnego Klubu Wolontariatu Pani Aleksandry Mierzwińskiej oraz Rady Rodziców chciałam z całego serca podziękować WSZYSTKIM, którzy zechcieli pomóc, oddając swoje rzeczy, pieniądze, swój czas i serce w przygotowanie Szlachetnej Paczki.
Rodzice i uczniowie z każdej klasy oraz dwóch grup przedszkolnych dołączyli do zbiórki środków pieniężnych, przynosili potrzebne produkty: artykuły spożywcze, środki czystości, pościel, odzież.

UDAŁO NAM SIĘ PRZYGOTOWAĆ 25 PACZEK O WARTOŚCI OKOŁO 6000 ZŁ! W TYM BRYKIET 1,5 TONY, NOWĄ MIKROFALÓWKĘ ORAZ GRZEJNIK ELEKTRYCZNY!
Dodatkowo przekazaliśmy używaną, ale w bardzo dobrym stanie pralkę.

W dniu finału spakowaliśmy prezenty i pojechaliśmy do punktu w Siemianowicach Śląskich. Zostaliśmy tam miło przyjęci.
Po przekazaniu paczek seniorce otrzymałam wiadomość od wolontariuszki Szlachetnej Paczki:
"Dziękujemy, radości wzruszenia było bardzo dużo, cieszę się, że razem nam się udało".

JESZCZE RAZ KAŻDEMU SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.
DZIĘKI PAŃSTWA ZAANGAŻOWANIU I HOJNOŚCI NAJBLIŻSZE ŚWIĘTA DLA PANI ZOSI BĘDĄ PIĘKNIEJSZE

Z wyrazami szacunku,
Maria Ryś

PROJEKT "BohaterON w Twojej Szkole"

Od września do listopada w naszej szkole był realizowany projekt "BohaterON w Twojej Szkole". Uczniowie po zajęciach o powstaniu warszawskim wykonywali prezentacje, plakaty opowiadające o historii powstania oraz kartki z życzeniami dla powstańców warszawskich.

Zapraszamy do zobaczenia galerii zdjęć z realizacji Projektu...