Działalność biblioteki

biblioteka

Biblioteka szkolna jest czynna codziennie: od poniedziałku do piątku od godziny 7.45 do 14.45.

Pomocą i radą służy w tym roku: pani mgr Małgorzata Dropia.

Nasz księgozbiór liczy obecnie ponad 19, 500 woluminów i prawie 20 tys. podręczników, które wypożyczamy uczniom kl. 1-8. Podstawę naszego księgozbioru stanowią lektury, ale posiadamy również książki przygodowe, obyczajowe, serie wydawnicze, bajki i wierszyki dla najmłodszych czytelników. Nasz księgozbiór jest co roku wzbogacany o nowe zakupy, a także poprzez  dary naszych czytelników.

Czytaj więcej...

PROJEKT "RATOWNICY CZYTELNICTWA"

Nasza szkoła od listopada do maja uczestniczyła w realizacji projektu „Ratownicy czytelnictwa”, którego koordynatorem była biblioteka szkolna.

Wykonywaliśmy zadania w 5 obszarach:

 1. dzieci
 2. nauczyciele
 3. rodzice
 4. współpraca
 5. na zewnątrz

 Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z realizacji projektu.

WYTYCZNE W BIBLIOTECE NA CZAS TRWANIA PANDEMII

Wytyczne obowiązujące w bibliotece Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 13 w Katowicach

NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Postanowienia ogólne:

 • Do pomieszczenia biblioteki szkolnej mogą wchodzić tylko uczniowie szkoły, nauczyciele i pracownicy placówki.
 • Bibliotekarz w bibliotece szkolnej może używać rękawiczek. Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa i ust podczas wykonywania swoich czynności jednak musi nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas bezpośredniego kontaktu z czytelnikami.
 • Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego (dezynfekcja rąk przez nauczyciela- bibliotekarza czytelnikom wypożyczającym książki z tzw. literatury pięknej)
 • W celu zminimalizowania możliwości zarażenia wirusem w punkcie obsługi czytelnika wyznacza się strefę:
  • dla osoby oddającej książki i dla osoby oczekującej na wypożyczenie,
  • do składowania oddanych książek – czytelnik oddający wypożyczoną książkę odkłada w przygotowane białe pudełko z napisem odpowiadającym danemu dniu tygodnia – np. w środę z napisem środa – w celu przejścia dwudniowej kwarantanny książek. W każdej strefie może przebywać jedna osoba. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
 • Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz. Dodatkowo będą przygotowane tzw. „stoliki do wyboru” z konkretnymi propozycjami do wypożyczenia, które będą wymieniane przez nauczyciela – bibliotekarza.
 • Czytelnicy mogą również składać zamówienia książek drogą elektroniczną przyjętą w szkole - poprzez e-dziennik.
 • Lektury wypożyczamy we współpracy z nauczycielami – polonistami poprzez przygotowane imienne listy zbiorcze w danej klasie
 • Ograniczony zostaje dostęp do czytelni.
 • Wszystkie książki zwrócone przez czytelników są oznakowane dniami zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2-dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.).
 • W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników biblioteki pracownicy prowadzą prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych: wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.
 • Po zakończeniu obsługi czytelników – na koniec dnia – pracownicy dezynfekują środkami zapewnionymi przez szkołę powierzchnie płaskie i sprzęty w pomieszczeniu biblioteki i zapleczu.
 • Podczas nauki zdalnej lub hybrydowej część swoich obowiązków bibliotekarz może wykonywać w bibliotece.

Procedury opracowane na podstawie wytycznych MZ, GIS i MEN. Szczegółowe instrukcje korzystania ze zbiorów oraz procedury bezpieczeństwa są dostępne są na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

Regulamin wypożyczenia bezpłatnych podręczników

Regulamin wypożyczenia bezpłatnych podręczników

oraz materiałów edukacyjnych służących do realizacji programów nauczania

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 13 w Katowicach

Podręczniki i materiały edukacyjne gromadzone są w  bibliotece szkolnej i wypożyczane kolejnym trzem rocznikom uczniów na okres jednego roku szkolnego.

 1. Książki należy zwrócić w  terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
 2. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 3. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 4. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek.
 5. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne, nie wolno niczego pisać, zaznaczać, należy go obłożyć, zabezpieczając przed zniszczeniem. Podręczniki należy w wyznaczonym do tego miejscu podpisać – imieniem i nazwiskiem dziecka.
 6. Uczniowie, którzy zmieniają klasę muszą o tym poinformować nauczyciela – bibliotekarza.
 7. Uczniowie zmieniający miejsce zamieszkania w tym szkołę są zobowiązani oddać wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki.
 8. W przypadku ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych - uczeń nie oddaje tychże dokumentów w szkole macierzystej, a wypożyczone dokumenty stają się własnością organu prowadzącego nową szkołę.
 9. Rodzice/opiekunowie ucznia wypożyczającego podręczniki podpisują oświadczenie, które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego regulaminu.

 


……………………….                                                                                                                                                                              Katowice, dnia ……………….

/pieczątka szkoły/  

Oświadczenie

Przyjmuję do wiadomości, że jestem odpowiedzialna(y) za właściwe użytkowanie wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych w roku szkolnym ……………………………. przez moje dziecko ………………………………………………………………………………………… ucznia klasy …………….

W przypadku zniszczenia, zgubienia lub nieoddania do biblioteki szkolnej wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych ponoszę odpowiedzialność finansową zgodnie z art. 22 ak ust. 3 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2014 r., poz. 811).

…………………………….

/data i czytelny podpis/