strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

 

www.edukator.org.pl

 OFERTA ZIELONEJ SZKOŁY - 2014/2015

Katowice, dnia 07.11.2014.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Fryderyka Chopina
40-467 Katowice, ul. Przyjazna 7a
tel. 32 351-20-77, fax. 32 351-20-78
NIP 954-23-19-978 
REGON 000946148
 


ZAPYTANIE OFERTOWE

pobierz dokument Word


Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach ul. Przyjazna 7a; 40-467 Katowice

      ZAMAWIAJĄCY:

1.   NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach ul. Przyjazna 7a; 40-467 Katowice

woj. śląskie telefon: 32/3512077 lub 71; fax 32/3512078

email sekretariat@szkola51.pl

      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.    Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Organizacja w roku szkolnym 2014/2015 wyjazdu śródrocznego, tzw. „zielonej szkoły” dla uczniów  Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach

2.    Rodzaj zamówienia: usługa

3.   Określenie przedmiotu  i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu w roku szkolnym 2014/2015 wyjazdu śródrocznego, tzw. „ zielonej szkoły”  dla uczniów  Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach z klas III a, III b, IIIc, IIId, IIIe, (w tym 1 klasa integracyjne z 5 uczniami niepełnosprawnymi)

Miejsce realizacji: Miejscowość musi być położona nad Morzem Bałtyckim w woj. zachodniopomorskim o płaskim ukształtowaniu terenu bez wybrzeża klifowego, w ogrodzonym i bezpiecznym domu wczasowym. Zamówienie obejmuje organizację pobytu, transport i wyżywienie dla 127 osób (w tym 114 dzieci, 12 opiekunów +1 kierownik zielonej szkoły). Cena pobytu opiekunów jest wkalkulowana w cenę jednostkową ucznia. Zamawiający zapłaci za każdego faktycznego uczestnika wyjazdu. Ilość uczestników może ulec zmianie (w takim przypadku płacimy za rzeczywistą ilość uczestników). 

Pożądany termin realizacji zamówienia:

14 pełnych osobodni w okresie wiosennym między 10 maja 2015r. a 30 maja 2015r. Turnus winien rozpocząć się kolacją w dniu przyjazdu i potrwać 14 pełnych dni w miejscu pobytu, natomiast skończyć się śniadaniem w dniu wyjazdu. (15 dni z podróżą i 14 nocy). W dniu wyjazdu powrotnego wszyscy uczestnicy wyjazdu winni mieć zapewniony suchy prowiant oraz napoje.

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników „ zielonej szkoły” od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu i podróży (o wartości – sumie ubezpieczenia 10. 000 zł na osobę). 

 Minimalne wymagania dotyczące obiektu wypoczynku:

 • Obiekt musi znajdować się na terenie ogrodzonym, dozorowany 24 h na dobę, oddalony max 150 metrów od plaży

 • Obiekt musi posiadać dojścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • Zakwaterowanie dla całej grupy dzieci i kadry pedagogicznej w jednym budynku, bez możliwości przebywania w czasie pobytu w ośrodku dzieci i dorosłych pensjonariuszy w  indywidualnych lub zorganizowanych grupach (wczasy, sanatorium). Wejście do pokoi z korytarza wewnętrznego. Pokoje 2,3,4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (bieżąca ciepła woda), z pojedynczymi łóżkami     (wykluczone są tzw. dostawki oraz łóżka piętrowe). Pokoje muszą być wyposażone w półki, szafki nocne, krzesła dla każdego zakwaterowanego, stół i szafę. Przez cały okres pobytu należy zapewnić temperaturę pokojową w pomieszczeniach, w których przebywają uczestnicy wyjazdu.

 • W przypadku zmian pogodowych ( znacznego obniżenia temperatury) zamawiający zastrzega możliwość ogrzewania pomieszczeń centralnym ogrzewaniem, bez naliczania dodatkowych kosztów.

 • Oddzielne pokoje dla wychowawców

 • Obiekt musi posiadać własny basen lub możliwość wstępu do parku wodnego lub basenu w innym ośrodku

 • Na terenie ośrodka dostęp do placu zabaw i boisk do gier zespołowych

 • Obiekt musi być wyposażony w salę TV, salę dyskotekową ze sprzętem grającym, 3 sale wyposażone w stoliki i tablice, przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z dziećmi w liczbie minimum 25 uczniów w każdej sali.

 • Stołówka w miejscu zakwaterowania

 • Zarządzający obiektem będzie powiadomiony przed przyjazdem, jakie mają być spełnione warunki

 • Pomoc przy bagażach w dniu przyjazdu i wyjazdu

Wymagania dotyczące wyżywienia 

 • Wymagane są cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja(śniadania i kolacja w formie szwedzkiego stołu) przygotowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo  żywności zgodnie z zasadami Hazard Analysis and Critikal Control Points, zwanym systemem HACCP. Posiłki musza być urozmaicone, sycące, smaczne, odpowiadające normom pod względem ilości, jakości jak i wartości odżywczych. Promujemy zdrową żywność – dużo owoców i warzyw.

 • Wykonawca zapewni uczestnikom przez cały dzień nieograniczony dostęp do napojów(woda, herbata), pieczywa z masłem i dżemem

 • Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom przez cały dzień nieograniczony dostęp do napojów

 • W dniu wyjazdu powrotnego wykonawca dostarczy na własny koszt uczestnikom wyjazdu – prowiant zawierający: 2 szt. soku owocowego, owoce jabłko i banan, batonik czekoladowy oraz kanapki 4 szt.

 • Napoje i suchy prowiant w trakcie całodniowych wycieczek, obiad podany w porze kolacji

 • Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  (Dz. U. z 2006r. nr 171 poz. 1225)

Transport tam i z powrotem

 • Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport tam i z powrotem, tj. z Katowic ul. Przyjazna 7a do ośrodka oraz z ośrodka do Katowic

 • Autokary o podwyższonym standardzie klasy lux (klimatyzacja, WC, Video, obsługiwane przez dwóch wykwalifikowanych kierowców)

 • Przejazd uczestników tylko w ciągu dnia

 • Autokary dopuszczone do ruchu i odpowiadające wymaganiom ustawy o transporcie drogowym, aktualny przegląd i ubezpieczenie,

 • W przypadku awarii pojazdu lub innej nieprzewidzianej sytuacji wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić przewóz osób do miejsca przeznaczenia bez dodatkowej opłaty

 • Pomoc przy bagażach w dniu przyjazdu i wyjazdu

 • Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć dzieci i opiekunów od NNW w czasie podróży i w czasie pobytu na turnusie oraz przedłożyć najpóźniej 7 dni przed wyjazdem kserokopię umowy ubezpieczenia

 • Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi polisę ubezpieczeniową w oryginale lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę brutto złożonej oferty

Program rekreacyjno-sportowy w czasie wyjazdu

 • Wykonawca winien zapewnić uczestnikom wyjazdu program, który będzie obejmował co najmniej:

 • Dwie całodniowe wycieczki autokarowe do miejsc, które umożliwią dzieciom zdobycie nowej wiedzy, doświadczenia poznawczego, przeżycia „ żywej lekcji” historii,

 • Dwie wycieczki pół-dniowe, rejs statkiem po morzu, imprezę piracką

 • Bilety wstępu i przewodnicy do proponowanych miejsc i obiektów mają być w cenie skierowania

 • Organizacje dodatkowych imprez: ogniska, dyskoteki, wejścia na basen kryty, zabawy integracyjne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, konkursy, wykonawca winien zapewnić dla uczestników drobne upominki, dyplomy

 • Wykonawca winien zapewnić sprzęt sportowy, koce plażowe, wiatrochrony

Program profilaktyki zdrowotnej w czasie wyjazdu

 • Całodobowa opieka medyczna w ośrodku:  opieka pielęgniarki z dyspozycyjnością 24h na dobę przez cały okres turnusu , lekarz na każde wezwanie, koszt ewentualnego dowozu dzieci do szpitala ponosi wykonawca usługi

 • Zapewnienie podstawowych lekarstw przeciwbólowych, przeciwgorączkowych oraz materiałów opatrunkowych

 • Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej i programu ekologicznego

Zapewniona opieka rezydenta biura podróży przez cały okres pobytu dzieci 

 

Miejsce i termin składania i otwarcia  ofert:

 1. Ofertę należy wysłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub  złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach przy ul. Przyjazna 7a; 40-467 Katowice, w sekretariacie, w terminie do dnia  26 listopada 2014r.

 2. Na kopercie należy umieścić napis: „ nie otwierać przed dniem  27 listopada 2014r. godz. 12.00” , w lewym górnym rogu koperty winna znajdować się pieczęć firmowa wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.

 3. Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie szkoły w dniu  27 listopada o  godz.  12.00.

 4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów na piśmie za pośrednictwem poczty.

 5. Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta.

 

Wykonawca składający ofertę powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 - Oświadczenie – zgodnie z art.22 ustawy o zamówieniach

 - Aktualny odpis z KRS – rejestr przedsiębiorców

- Koncesja organizatora turystyki, Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki

- Certyfikat potwierdzający gwarancje ubezpieczeniowe

 

Dyrektor Szkoły

mgr Krystyna Czubiak