strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

 

 

 OFERTA ZIELONEJ SZKOŁY - 2015/2016

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Fryderyka Chopina
40-467 Katowice, ul. Przyjazna 7a
tel. 32 351-20-77, fax. 32 351-20-78
NIP 954-23-19-978 
REGON 000946148
 


ZAPYTANIE OFERTOWE

pobierz dokument Word


                                                                                    Katowice, dnia 02.11.2015

 Zapytanie  o cenę

Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach ul. Przyjazna 7a; 40-467 Katowice

ZAMAWIAJACY:

1.       Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach ul. Przyjazna 7a; 40-467 Katowice

woj. śląskie telefon: 32/3512077 lub 71; fax 32/3512078

email sekretariat@szkola51.pl

      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.       Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Organizacja w roku szkolnym 2015/2016 wyjazdu śródrocznego, tzw. „zielonej szkoły” dla uczniów  Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach

2.       Rodzaj zamówienia: usługa

3.       Określenie przedmiotu  i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu

w roku szkolnym 2015/2016 wyjazdu śródrocznego, tzw. „ zielonej szkoły”  dla uczniów  Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach z klas III a, III b, IIIc, IIId, IIIe, III f, III g (w tym 1 klasa integracyjne z 5 uczniami niepełnosprawnymi) w klasach masowych 3 uczniów niepełnosprawnych. Ogółem 145 uczniów

Miejsce realizacji: Miejscowość musi być położona nad Morzem Bałtyckim  w woj. zachodniopomorskim o płaskim ukształtowaniu terenu bez wybrzeża klifowego, w ogrodzonym i bezpiecznym domu wczasowym. Zamówienie obejmuje organizację pobytu, transport i wyżywienie dla 160 osób (w tym 145 dzieci, 14 opiekunów +1 kierownik zielonej szkoły). Cena pobytu opiekunów nieodpłatnie. Zamawiający zapłaci za każdego faktycznego uczestnika wyjazdu. Ilość uczestników może ulec zmianie (w takim przypadku płacimy za rzeczywistą ilość uczestników). 

Pożądany termin realizacji zamówienia:

14 pełnych osobodni w okresie wiosennym między 1 maja 2016r.

a 20 maja 2016r. Turnus winien rozpocząć się kolacją w dniu przyjazdu i potrwać 14 pełnych dni w miejscu pobytu, natomiast skończyć się śniadaniem w dniu wyjazdu. (15 dni z podróżą i 14 nocy. W dniu wyjazdu powrotnego wszyscy uczestnicy wyjazdu winni mieć zapewniony suchy prowiant oraz napoje.

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników „zielonej szkoły” od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu i podróży (o wartości –sumie ubezpieczenia 10. 000 zł na osobę). 

 Minimalne wymagania dotyczące obiektu wypoczynku:

·        Obiekt musi znajdować się na terenie ogrodzonym, dozorowany 24 h na dobę, oddalony max 150 metrów od plaży

·        Obiekt musi posiadać dojścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych

·         Zakwaterowanie dla całej grupy dzieci i kadry pedagogicznej w jednym budynku, bez możliwości przebywania w czasie pobytu w ośrodku dzieci i dorosłych pensjonariuszy w  indywidualnych lub zorganizowanych grupach (wczasy, sanatorium). Wejście do pokoi z korytarza wewnętrznego. Pokoje 2,3,4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (bieżąca ciepła woda), z pojedynczymi łóżkami  (wykluczone są tzw. dostawki oraz łóżka piętrowe). Pokoje muszą być wyposażone w półki, szafki nocne, krzesła dla każdego zakwaterowanego, stół i szafę. Przez cały okres pobytu należy zapewnić temperaturę pokojową w pomieszczeniach, w których przebywają uczestnicy wyjazdu.

·         W przypadku zmian pogodowych ( znacznego obniżenia temperatury) zamawiający zastrzega możliwość ogrzewania pomieszczeń centralnym ogrzewaniem, bez naliczania dodatkowych kosztów.

·         Oddzielne pokoje dla wychowawców

·         Obiekt musi posiadać własny basen lub możliwość wstępu do parku wodnego lub basenu w innym ośrodku

·         Na terenie ośrodka dostęp do placu zabaw i boisk do gier zespołowych

·         Obiekt musi być wyposażony w salę TV, salę dyskotekową ze sprzętem grającym, 3 sale wyposażone w stoliki i tablice, przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z dziećmi w liczbie minimum 25 uczniów w każdej sali.

·         Stołówka w miejscu zakwaterowania

·         Zarządzający obiektem będzie powiadomiony przed przyjazdem, jakie mają być spełnione warunki

·         Pomoc przy bagażach w dniu przyjazdu i wyjazdu

Wymagania dotyczące wyżywienia 

·        Wymagane są cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja  przygotowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo  żywności zgodnie z zasadami Hazard Analysis and Critikal Control Points, zwanym systemem HACCP. Posiłki musza być urozmaicone, sycące, smaczne, odpowiadające normom pod względem ilości, jakości jak i wartości odżywczych. Promujemy zdrową żywność – dużo owoców i warzyw.

·        Wykonawca zapewni uczestnikom przez cały dzień nieograniczony dostęp do napojów( woda, herbata), pieczywa z masłem i dżemem

·        Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom przez cały dzień nieograniczony dostęp do napojów

·        W dniu wyjazdu powrotnego wykonawca dostarczy na własny koszt uczestnikom wyjazdu – prowiant zawierający: 2 szt. soku owocowego, owoce jabłko i banan, batonik czekoladowy oraz kanapki 4 szt.

·        Napoje i suchy prowiant w trakcie całodniowych wycieczek, obiad podany w porze kolacji

·        Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. nr 171 poz. 1225)

Transport tam i z powrotem

·        Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport tam i z powrotem, tj. z Katowic ul. Przyjazna 7a do ośrodka oraz z ośrodka do Katowic

·         Autokary o podwyższonym standardzie klasy lux ( klimatyzacja, WC, Video, obsługiwane przez dwóch wykwalifikowanych kierowców

·         Przejazd uczestników tylko w ciągu dnia

·        Autokary dopuszczone do ruchu i odpowiadające wymaganiom ustawy o transporcie drogowym, aktualny przegląd i ubezpieczenie,

·        W przypadku awarii pojazdu lub innej nieprzewidzianej sytuacji wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić przewóz osób do miejsca przeznaczenia bez dodatkowej opłaty

·        Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć dzieci i opiekunów od NNW w czasie podróży i w czasie pobytu na turnusie oraz przedłożyć najpóźniej 7 dni przed wyjazdem kserokopię umowy ubezpieczenia

·        Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi polisę ubezpieczeniową w oryginale lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę brutto złożonej oferty

Program rekreacyjno-sportowy w czasie wyjazdu

·        Wykonawca winien zapewnić uczestnikom wyjazdu program, który będzie obejmował co najmniej:

·        Dwie całodniowe wycieczki autokarowe do miejsc, które umożliwią dzieciom zdobycie nowej wiedzy, doświadczenia poznawczego, przeżycia „żywej lekcji” historii,

·        Dwie wycieczki pół-dniowe, rejs statkiem po morzu, imprezę piracką

·         Bilety wstępu i przewodnicy do proponowanych miejsc i obiektów mają być w cenie skierowania

·        Organizacje dodatkowych imprez: ogniska, dyskoteki, wejścia na basen kryty, zabawy integracyjne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, konkursy, wykonawca winien zapewnić dla uczestników drobne upominki, dyplomy

·        Wykonawca winien zapewnić sprzęt sportowy, koce plażowe, wiatrochrony

Program profilaktyki zdrowotnej w czasie wyjazdu

·        Całodobowa opieka medyczna w ośrodku:  opieka pielęgniarki z dyspozycyjnością 24h na dobę przez cały okres turnusu , lekarz na każde wezwanie, koszt ewentualnego dowozu dzieci do szpitala ponosi wykonawca usługi

·        Zapewnienie podstawowych lekarstw przeciwbólowych, przeciwgorączkowych oraz materiałów opatrunkowych

·        Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej i programu ekologicznego

Zapewniona opieka rezydenta biura podróży przez cały okres pobytu dzieci 

 

Miejsce i termin składania i otwarcia  ofert:

1. Ofertę należy wysłać za pośrednictwem poczty, kuriera lub  złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach przy ul. Przyjazna 7a; 40-467 Katowice, w sekretariacie, w terminie do dnia  25 listopada 2015r.

2.  Na kopercie należy umieścić napis: „nie otwierać przed dniem 25 listopada 2015r  w lewym górnym rogu koperty winna znajdować się pieczęć firmowa wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.

3.  Ocena ofert zostanie dokonana w siedzibie szkoły w dniu  26 listopada o godz.  14.00.

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów na piśmie za pośrednictwem poczty.

5.   Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta.

 

Wykonawca składający ofertę powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 - Oświadczenie – zgodnie z art.22 ustawy o zamówieniach

 - Aktualny odpis z KRS – rejestr przedsiębiorców

 -  Koncesja organizatora turystyki, Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki

- Certyfikat potwierdzający gwarancje ubezpieczeniowe

Dyrektor Szkoły

mgr Krystyna Czubiak