strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

 

www.edukator.org.pl

 OFERTA ZIELONEJ SZKOŁY - 2012/2013


Katowice, dnia 20 listopada 2012r

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Fryderyka Chopina
40-467 Katowice, ul. Przyjazna 7a
tel. 32 351-20-77, fax. 32 351-20-78
NIP 954-23-19-978
  REGON 000946148
 

pobierz dokument

ZAPYTANIE O CENĘ

Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach ul. Przyjazna 7a; 40-467 Katowice

Ogłasza postępowanie w trybie „zapytania o cenę” o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. , nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp.

ZAMAWIAJĄCY:

1. NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach ul. Przyjazna 7a; 40-467 Katowice

woj. śląskie telefon: 32/3512077 lub 71; fax 32/3512078

email sekretariat@szkola51.pl

2. RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Organizacja w roku szkolnym 2012/2013 wyjazdu śródrocznego, tzw. „zielonej szkoły” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach

2. Rodzaj zamówienia: usługa

3. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu w roku szkolnym 2012/2013 wyjazdu śródrocznego, tzw. „zielonej szkoły” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach z klas IIIa, IIIb, IIIc, IIId, IIIe, IIIf (w tym 2 klasy integracyjne z 6 uczniami niepełnosprawnymi)

Miejsce realizacji: Miejscowość musi być położona nad Morzem Bałtyckim ok. 30 km od Kołobrzegu np. Ustronie Morskie, Sianożęty o płaskim ukształtowaniu terenu bez wybrzeża klifowego, w ogrodzonym i bezpiecznym domu wczasowym. Zamówienie obejmuje organizację pobytu, transport i wyżywienie dla 135 osób (w tym 120 dzieci, 14 opiekunów +1 kierownik zielonej szkoły). Cena pobytu opiekunów jest wkalkulowana w cenę jednostkową ucznia. Zamawiający zapłaci za każdego faktycznego uczestnika wyjazdu. Ilość uczestników może ulec zmianie (w takim przypadku płacimy za rzeczywistą ilość uczestników).

Pożądany termin realizacji zamówienia:

14 pełnych osobodni w okresie wiosennym między 10 maja 2013r. a 28 maja 2013r. Turnus winien rozpocząć się kolacją w dniu przyjazdu i potrwać 14 pełnych dni w miejscu pobytu, natomiast skończyć się śniadaniem w dniu wyjazdu. (15 dni z podróżą i 14 nocy. W dniu wyjazdu powrotnego wszyscy uczestnicy wyjazdu winni mieć zapewniony suchy prowiant oraz napoje.

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć uczestników „zielonej szkoły” od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu i podróży (o wartości –sumie ubezpieczenia 10. 000 zł na osobę).

Minimalne wymagania dotyczące obiektu wypoczynku:

 • Obiekt musi znajdować się na terenie ogrodzonym, dozorowany 24 h na dobę, oddalony max 150 metrów od plaży

 • Obiekt musi posiadać dojścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych

 • Zakwaterowanie dla całej grupy dzieci i kadry pedagogicznej w jednym budynku, bez możliwości przebywania w czasie pobytu w ośrodku dzieci i dorosłych pensjonariuszy w indywidualnych lub zorganizowanych grupach (wczasy, sanatorium). Wejście do pokoi z korytarza wewnętrznego. Pokoje 2,3,4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (bieżąca ciepła woda), z pojedynczymi łóżkami (wykluczone są tzw. dostawki oraz łóżka piętrowe). Pokoje muszą być wyposażone w półki, szafki nocne, krzesła dla każdego zakwaterowanego, stół i szafę. Przez cały okres pobytu należy zapewnić temperaturę pokojową w pomieszczeniach, w których przebywają uczestnicy wyjazdu.

 • W przypadku zmian pogodowych (znacznego obniżenia temperatury) zamawiający zastrzega możliwość ogrzewania pomieszczeń centralnym ogrzewaniem, bez naliczania dodatkowych kosztów.

 • Oddzielne pokoje dla wychowawców

 • Obiekt musi posiadać własny basen lub możliwość wstępu do parku wodnego lub basenu w innym ośrodku

 • Na terenie ośrodka dostęp do placu zabaw i boisk do gier zespołowych

 • Obiekt musi być wyposażony w salę TV, salę dyskotekową ze sprzętem grającym, 3 sale wyposażone w stoliki i tablice, przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych z dziećmi w liczbie minimum 25 uczniów w każdej sali.

 • Stołówka w miejscu zakwaterowania

 • Zarządzający obiektem będzie powiadomiony przed przyjazdem, jakie mają być spełnione warunki

 • Pomoc przy bagażach w dniu przyjazdu i wyjazdu

Wymagania dotyczące wyżywienia

 • Wymagane są cztery posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja( śniadania i kolacja w formie szwedzkiego stołu) przygotowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności zgodnie z zasadami Hazard Analysis and Critikal Control Points, zwanym systemem HACCP. Posiłki musza być urozmaicone, sycące, smaczne, odpowiadające normom pod względem ilości, jakości jak i wartości odżywczych. Promujemy zdrową żywność – dużo owoców i warzyw.

 • Wykonawca zapewni uczestnikom przez cały dzień nieograniczony dostęp do napojów (woda, herbata), pieczywa z masłem i dżemem

 • W dniu wyjazdu powrotnego wykonawca dostarczy na własny koszt uczestnikom wyjazdu – prowiant zawierający: 2 szt. soku owocowego, owoce jabłko i banan, batonik czekoladowy oraz kanapki 4 szt.

 • Napoje i suchy prowiant w trakcie całodniowych wycieczek, obiad podany w porze kolacji

 • Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006r. nr 171 poz. 1225)

Transport tam i z powrotem

 • Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport tam i z powrotem, tj. z Katowic ul. Przyjazna 7a do ośrodka oraz z ośrodka do Katowic

 • Autokary o podwyższonym standardzie klasy lux ( klimatyzacja, WC, Video, obsługiwane przez dwóch wykwalifikowanych kierowców

 • Przejazd uczestników tylko w ciągu dnia

 • Autokary dopuszczone do ruchu i odpowiadające wymaganiom ustawy o transporcie drogowym, aktualny przegląd i ubezpieczenie,

 • W przypadku awarii pojazdu lub innej nieprzewidzianej sytuacji wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić przewóz osób do miejsca przeznaczenia bez dodatkowej opłaty

 • Pomoc przy bagażach w dniu przyjazdu i wyjazdu

 • Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć dzieci i opiekunów od NNW w czasie podróży i w czasie pobytu na turnusie oraz przedłożyć najpóźniej 7 dni przed wyjazdem kserokopię umowy ubezpieczenia

 • Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi polisę ubezpieczeniową w oryginale lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę brutto złożonej oferty

Program rekreacyjno-sportowy w czasie wyjazdu

 • Wykonawca winien zapewnić uczestnikom wyjazdu program, który będzie obejmował co najmniej:

 • Dwie całodniowe wycieczki autokarowe do miejsc, które umożliwią dzieciom zdobycie nowej wiedzy, doświadczenia poznawczego, przeżycia „ żywej lekcji” historii,

 • Dwie wycieczki pół-dniowe, rejs statkiem po morzu, imprezę piracką

 • Bilety wstępu i przewodnicy do proponowanych miejsc i obiektów mają być w cenie skierowania

 • Organizacje dodatkowych imprez: ogniska, dyskoteki, wejścia na basen kryty, zabawy integracyjne, zajęcia sportowo-rekreacyjne, konkursy, wykonawca winien zapewnić dla uczestników drobne upominki, dyplomy

 • Wykonawca winien zapewnić sprzęt sportowy, koce plażowe, wiatrochrony

Program profilaktyki zdrowotnej w czasie wyjazdu

 • Całodobowa opieka medyczna w ośrodku: opieka pielęgniarki z dyspozycyjnością 24h na dobę przez cały okres turnusu , lekarz na każde wezwanie, koszt ewentualnego dowozu dzieci do szpitala ponosi wykonawca usługi

 • Zapewnienie podstawowych lekarstw przeciwbólowych, przeciwgorączkowych oraz materiałów opatrunkowych

 • Realizacja programu profilaktyki zdrowotnej i programu ekologicznego

Zapewniona opieka rezydenta biura podróży przez cały okres pobytu dzieci

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Oferta na „Zorganizowanie wyjazdu na zieloną szkołę” dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach

Na kopercie należy umieścić napis: „ nie otwierać przed dniem 10 grudnia 2012r. godz. 12.00” , w lewym górnym rogu koperty winna znajdować się pieczęć firmowa wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina w Katowicach przy ul. Przyjazna 7a; 40-467 Katowice, w sekretariacie, w terminie do dnia 10 grudnia 2012r. do godz. 12.00

Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie szkoły w dniu 10 grudnia o godz. 12.00.

 

Wykonawca składający ofertę powinien przedłożyć następujące dokumenty:

 • Oświadczenie – zgodnie z art. 22 ustawy o zamówieniach

 • Aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do działalności gosp.

 • Koncesję organizatora turystyki, zaświadczenie o wpisie do rejestru Organizatorów Turystyki

 • Certyfikat potwierdzający gwarancje ubezpieczeniowe