strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

 

www.edukator.org.pl

Więcej informacji na nowej stronie świetlicy

http://swietlicasp51.freeiz.com

 

 ŚWIETLICA SZKOLNA

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły, która w swej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem działań opiekuńczo – wychowawczych przyjętych w Planie Pracy Szkoły, w Programie Wychowawczym, Programie Profilaktycznym oraz koncepcji pracy szkoły.

Z uwagi na prośbę i potrzeby pracujących rodziców, świetlica zapewnia uczniom opiekę w godzinach od 6.30 do 17.00.

Do świetlicy zapisane mogą być dzieci z klas I – VI, których rodzice pracują zawodowo, dzieci z przewozu lub dzieci osób znajdujących się w trudnej uzasadnionej sytuacji życiowej.

 

W roku szkolnym  2014/2015  zapisanych do świetlic jest 390 uczniów.

 Korzystamy z czterech przeznaczonych na ten cel pomieszczeń:

 

Świetlica „ROTUNDA” (integracyjna) sala nr 99 czynna w godzinach: 6.30 – 15.45,

 

Wychowawcami są

mgr Grażyna Zych-Cieślik pełni również funkcję kierownika świetlic oraz prowadzi zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym dla uczniów klas I – III mgr Grażyna Michalska

 

Świetlica „PLANETA” sala nr 172  czynna w godzinach  7.00 – 16.00

 

Wychowawcami są 

mgr Iwona Piktus

mgr Maria Kura, ucząca j.polskiego i etyki w klasach starszych

 

Świetlica „SŁONECZNA”  sala nr 23 czynna w godzinach 12.30 –17.00

 

Wychowawcą jest tu

mgr Sylwia Podruczna

pani Kinga Drożdż

 

Świetlica oddziałów ,,0” sala nr 27 czynna w godzinach  7.15 – 8.00,   

13.00 – 16.30

 

Wychowawcą jest

mgr Katarzyna Sokolik

 

Z uwagi na bardzo dużą ilość zapisanych uczniów zostały uruchomione sale gdzie w godzinach szczytowych od 12.45 – 14.30 zapewnia się wychowankom dodatkową  opiekę.

W zajęciach tych biorą udział uczniowie z klas wyznaczonych przez wychowawcę świetlicy, w której to przekroczona została dopuszczalna ilość uczniów tam przebywających.

oprac.mgr Grażyna Zych - Cieślik