Godło

Przedmiot działania i kompetencje

 • Szkoła jest placówką dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
 • Zatwierdza Statut Szkoły i plan pracy.
 • Opiniuje budżet szkoły.
 • Zatwierdza regulaminy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Przedmiotowego Systemu Oceniania.
 • Realizuje podstawę programową.
 • Uchwala i opiniuje szkolny zestaw programów nauczania i podręczników.
 • Zatwierdza oceny uczniów.
 • Podejmuje i zatwierdza uchwały.
 • Opiniuje nagrody dyrektora.
 • Opiniuje tygodniowy plan zajęć.
 • Podejmuje decyzje o skreśleniu z listy uczniów.
 • Ustala indywidualny tok nauki oraz indywidualny program nauczania.
 • Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego młodzieży do ukończenia 13 roku życia.
 • Ustala program rozwoju szkoły.
 • Podejmuje decyzje o skreśleniu z listy uczniów.
 • Podstawą funkcjonowania szkoły jest arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący i nadzorujący.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 29.09.2014: Krystyna Czubiak]
[Udostępnienie informacji 30.09.2014: D.Ziemińska]

Otwórz menu Zamknij menu Powrót na górę