Godło

Deklaracja dostępności

  Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 13 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.szkola51.pl

  Status pod względem zgodności z ustawą
  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego

  Powody powyższych niezgodności:

  • Strona internetowa szkoły była stworzona przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, dostosowanie niektórych treści wykracza poza możliwości techniczne i finansowe jednostki.

  Dostępność architektoniczna

  Główna siedziba Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13 mieści się w Katowicach przy ul. Przyjaznej 7a. W budynku zapewnione są wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne, które umożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami dotarcie do pomieszczeń, w których prowadzona jest obsługa interesantów.

  Zespół Szkolno - Przedszkolny prowadzi swoją działalność w 3 budynkach. Dostępność architektoniczną budynków opisano w dokumencie pn.”Deklaracja dostępności”. Informację zamieszczono na stronie głównej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZSP NR 13 w Katowicach w zakładce pn. „Dostępność”- Deklaracja dostępność.

  Do budynku szkoły prowadzą dwa główne wejścia, jedno od strony ulicy Miłej dla uczniów klas IV-VIII, drugie od strony ulicy Przyjaznej dla uczniów klas I-III, obydwa wejścia z możliwością przemieszczania się osób niepełnosprawnych. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.

  W budynku na każdym poziomie: przyziemie, parter, piętro znajduje się korytarz, klatki schodowe posiadają poręcz. W budynku są dostosowania dla osób niepełnosprawnych: windy: przyziemie oraz na basenie szkoły, podjazdy na parterze, w części klas IV-VIII.

  Windy obsługuje pracownik obsługi.

  Od strony zewnętrznej budynku znajdują się dwa parkingi, w tym jeden z oznakowaniem: koperta dla osób niepełnosprawnych.

  Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem na zasadach określonych w art. 20a, art. 20b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2019, poz. 1172)

  W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Osobami oddelegowania do udzielania informacji przy wejściach do szkoły są pracownicy portierni.

  Część kompleksów sportowych: sale gimnastyczne i basen.

  Sale gimnastyczne z oddzielnym wejściem od strony boisk sportowych; basen z oddzielnym wejściem od strony ulicy Przyjaznej. Na basenie jest winda dla osób niepełnosprawnych.

  Dostępność cyfrowa

  Zespół prowadzi 4 strony internetowe: stronę główną Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 13, stronę Miejskiego Przedszkola nr 91, stronę Miejskiego Przedszkola nr 61 w Katowicach oraz Biuletyn Informacji Publicznej. Zespół nie posiada aplikacji mobilnych.

  Dostępność informacyjno – komunikacyjna

  W zespole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea, nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  W celu zapewnienia należytej obsługi osób, stosuje się następujące formy dostępu do usług:

  1. kontakt korespondencyjny na adres: Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 13 w Katowicach, 40-467 Katowice, ul. Przyjazna 7a
  2. korzystanie z poczty elektronicznej: sekretariat@szkola51.pl,
  3. przesyłanie faksów pod numer tel.: 32 3512078,
  4. kontakt telefoniczny pod numer: 32 3512070/71

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe


  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • sekretariat@szkola51.pl
  • 323512077/71

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do:

  1. zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  2. zgłoszenia żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  3. wnioskowania o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, a jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia informacji niedostępnej - w formie alternatywnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe w sposób wskazany przez wnioskodawcę, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

  Skargi i odwołania

  Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 13 w Katowicach oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu (odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.).

  W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

  Do  skarg  rozpatrywanych  w postępowaniach  w sprawie  zapewnienia  dostępności  cyfrowej  strony  internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego.

  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl

  Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

  Staramy się wypracowywać rozwiązania takie, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

  Zgodność ze standardami: Serwis jest zgodny ze standardami W3C: Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

  Wygląd: Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby słabowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

  Skróty klawiaturowe:
  Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


[Wytworzenie/Aktualizacja informacji 01.04.2021: Krystyna Czubiak]
[Udostępnienie informacji 31.03.2021: K. Rola]

Otwórz menu Zamknij menu Powrót na górę