strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

 

 

ŚWIETLICE ROK SZKOLNY 2016/2017

 Świetlice w naszej szkole są miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas w oczekiwaniu na lekcje lub po zakończonych zajęciach.

Na prośbę i potrzeby rodziców świetlica pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00.
Zajęcia świetlicowe są bezpłatne.
W bieżącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych jest 415 uczniów.
Warunkiem zapisania dziecka do świetlicy jest praca zawodowa obojga rodziców.

Ze świetlicy korzystają również uczniowie dowożeni przewozem, ci którzy z uzasadnionych przyczyn nie uczestniczą w lekcjach oraz oczekują na obiad i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

 Zapisani uczniowie  korzystają z pięciu pomieszczeń świetlicowych:


Świetlica  "ROTUNDA" (integracyjna) sala numer  99.
 

Pracują tu:

kierownik świetlic - mgr Grażyna Zych – Cieślik, która jako terapeuta prowadzi również zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym w ramach programu profilaktycznego „Skrzydełko”  oraz mgr  Grażyna  Michalska

Uczęszczają tu dzieci z klas: Ia, IIa, IIc, i, IIIa (poniedziałek, wtorek i środa), oraz klasy Ic, IIb przed lekcjami. Zapisanych jest tu 75 wychowanków.

Świetlica czynna jest w godzinach: 6.30 – 15.45


Świetlica "PLANETA" sala numer 172
 

Pracują tu:

mgr Iwona Piktus

mgr Kinga Drożdż

Uczęszczają  tu  dzieci z  klas Ib, IIe, IIf, IIh oraz klasy IId, IIg przed lekcjami. Zapisanych jest tu 66 wychowanków.

Świetlica czynna jest w godzinach  od  7.00 – 16.00


Świetlica "KONFERENCYJNA” sala 169
 

Pracuje tu:

p. Wioleta Wojtowicz

Uczęszczają tu dzieci z klas trzecich, czwartych, piątych i szóstych – łącznie 153 osoby

Świetlica czynna jest w godzinach porannych - wg potrzeb
oraz od 12.30 – 16.00


 Świetlica "SŁONECZNA" sala numer 23 
 

Pracuje tu:

mgr Marta Grzesik

Uczęszczają tu dzieci z klasy  Ic, IIb, IId, IIg.

Świetlica czynna jest od 12.30 - 17.00   Zapisane są tu 74 osoby.


Sala zabaw - sala 27

Pracuje tu:

mgr Joanna Matuszek  w godzinach od 13.00 – 16.00


 

Cele i zadania zajęć wychowawczo – dydaktycznych w świetlicy

 • Zorganizowanie opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków do spędzania czasu wolnego na terenie szkoły
 • Organizowanie pomocy w nauce oraz tworzenie warunków do nauki własnej
 • Rozwijanie Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
 • zainteresowań i zdolności
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
 • Upowszechnianie zajęć kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia
 • Uczenie i rozwijanie samodzielności
 • Kształtowanie postaw pożądanych społecznie
 • Uczestnictwo w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego
 • Rozwój zainteresowań czytelniczych
 • Wyrabianie wrażliwości estetycznej, rozwój zdolności manualnych
 • Kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych
 • Walka z agresją i przemocą
 • Podnoszenie poziomu wychowania i nauczania, wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody
 • Udzielanie pomocy uczniom mających trudności w nauce

 

Zajęcia świetlicowe obejmują różnorodne formy pracy. Organizowane są konkursy, zajęcia rekreacyjno - ruchowe, dydaktyczne, plastyczno - techniczne, muzyczne oraz imprezy okolicznościowe, tj.: zabawa andrzejkowa, bal przebierańców w czasie trwania karnawału. Organizowane są kiermasze świąteczne przy współpracy z samorządem klas młodszych. Wszystkie ważniejsze wydarzenia odnotowywane są w kronice świetlicowej prowadzonej przez wyznaczonych wychowawców.

 

KONKURSY ŚWIETLICOWE

Świetlica szkolna, pośród różnorodnych form zajęć o charakterze dydaktycznym organizuje także konkursy, których celem jest podsumowanie trwającego przez cały tydzień cyklu tematycznego dotyczącego wybranego zagadnienia.
 

ZAJĘCIA REKREACYJNO - RUCHOWE

Polegają na ćwiczeniach doskonalących sprawność fizyczną - zabawy skoczne: skoki przez skakanki, skoki przez gumę do skakania, zabawy z wykorzystaniem hula-hop, zabawy rzucania do celu. Często zajęcia te przybierają formę zabaw ruchowych np.: ,,Amanse-flore", ,,Brakujące krzesło", "Perskie oczko", ,,Chodzi lisek", ,,Dyrygent" i wiele innych, które cieszą się dużą aprobatą i chęcią uczestniczenia w nich.

Dwa razy w roku organizowane są turnieje sprawnościowe: jesienny i wiosenny, w czasie których dzieci uczą się zasad zdrowej rywalizacji.

 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Świetlica, oprócz organizowania czasu wolnego dzieci w formie zabawowej, ma również za zadanie wypełniać funkcję dydaktyczną. Dlatego wychowawcy przeprowadzają również zajęcia o takim właśnie charakterze. Do nich zaliczyć możemy: zabawy słowne np.: „Niedokończone zdania”, „Węże literowe i słowne”, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, plątaninek i zagadek w nawiązaniu do realizowanego cyklu tematycznego. Na bieżąco realizowane są pogadanki umożliwiające podzielenie się z innymi swoją wiedzą i przemyśleniami, przez co dzieci uczą się  budowania poprawnych wypowiedzi ustnych i zasad  kulturalnej dyskusji. Zabawy matematyczne polegają na uzupełnianiu kart pracy oraz innych zabawowych formach dostosowanych do możliwości dzieci.

Doskonalimy również umiejętności czytelnicze, poprzez: głośne wzorcowe czytanie przez nauczycieli. Organizujemy mini konkursy pięknego czytania dla wszystkich wychowanków. We współpracy z biblioteką naszej szkoły, jak i pobliskiego gimnazjum, organizowane są zajęcia czytelnicze, których celem jest zachęcenie młodszych do czytania książek. Praca z książkami przybiera zatem różnorodne formy, w czasie których poznajemy wartości płynące z ich czytania.

Ćwiczenia i praca ze słowniczkiem ortograficznym mają utrwalać zasady pisowni. Realizujemy tygodniowy cykl tematyczny ,,Z ortografią na Ty” zakończony konkursem w formie dyktanda o zróżnicowanym stopniu trudności na poziomie klas uczęszczających do danej świetlicy . Poprzez te zajęcia uczy się korzystania ze słownika ortograficznego i utrwala się znajomość alfabetu. Przy formułowaniu swobodnych wypowiedzi na zadany temat w formie pisemnej ćwiczymy i doskonalimy staranność i kształtność pisma.
 

ZAJĘCIA PLASTYCZNO - TECHNICZNE

Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno – technicznym. Dlatego też na ich realizację poświęca się bardzo dużo czasu. Wychowawcy starają się wprowadzać do wykorzystywanych technik plastycznych jak największą różnorodność, aby umożliwić dzieciom wszechstronny rozwój, dzięki któremu łatwiej im będzie osiągać sukcesy w nauce szkolnej.

Techniki stosowane na zajęciach:

 • rysowanie ołówkiem, kredkami ołówkowymi, świecowymi i pastelami

 • malowanie farbami plakatowymi i akwarelowymi, malowanie na szkle

 • wycinanki, wydzieranki  wyklejanki z papieru i materiału (formy płaskie i przestrzenne)

 • techniki innowacyjne takie jak np. malowanie farbami plakatowymi za pomocą sznurka,   słomki lub szklanej kulki, lepienie z plasteliny form przestrzennych.

ZAJĘCIA MUZYCZNE

Wśród licznych form zajęć nie brakuje oczywiście zajęć o charakterze umuzykalniającym. Dzieci mają możliwość brania udziału w takich zajęciach jak:

 • słuchanie różnorodnej muzyki

 • śpiewanie piosenek

 • zabawy rytmiczne

 •  zabawy muzyczno – ruchowe

Wszystkie te formy pracy wymagają nakładów finansowych, które częściowo pokrywane są z funduszu komitetu rodzicielskiego oraz innych źródeł pochodzących ze strony szkoły.

Niezmiernie cenne są dla nas wszelkiego rodzaju materiały papiernicze ufundowane przez rodziców, ponieważ przy tak dużej  ilości dzieci przebywających w świetlicy  zapotrzebowanie na te artykuły jest bardzo duże.

Dlatego jako kierownik, pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować w imieniu wszystkich dzieci za okazywaną pomoc wszystkim tym rodzicom, którzy  rozumiejąc nasze potrzeby wspomagają świetlice w gry planszowe i materiały papiernicze.

Dzięki współpracy z rodzicami pobyt dzieci w świetlicy może być atrakcyjniejszy, a wychowawczynie ze swej strony dokładają wszelkich starań, aby dzieci wychodziły z niej zadowolone i uśmiechnięte.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

oprac.  mgr Grażyna Zych – Cieślik