strona główna

 

mail

dokumenty

biuletyn informacji publicznej

 

ORGANIZACJA

historia

patron

dyrekcja

nauczyciele

organizacja

samorząd

pedagog, psycholog, logopeda

rada rodziców

oferta zielonej szkoły

nauczanie zintegrowane

o autorach

 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

imprezy szkolne

zajęcia pozalekcyjne

szczególne osiągnięcia

biblioteka

świetlica

stołówka

programy i projekty

współpraca z zagranicą

 

 

PROGRAMY I PROJEKTY

Współpraca z instytucjami
      Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Realizacja programów

Certyfikaty świadczące o jakości pracy

 

PODSUMOWANIE AKCJI OWOCE W SZKOLE

Program Owoce w szkole realizowany jest w Polsce z dużym powodzeniem od momentu jego uruchomienia przez Komisję Europejską w roku szkolnym 2009/2010 i  cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością.

Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.

W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. W roku szkolnym 2013/2014 w programie uczestniczy już przeszło 976 tys. dzieci, w tym uczniowie naszej szkoły.

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%), a całkowity budżet programu w roku szkolnym 2013/2014 wynosi ok. 18,2 mln EUR (74,2 mln PLN).

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się kilka razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe) oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki oraz soki owocowe i warzywne. Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

W naszej szkole Agencja Rynku Rolnego na zakończenie roku szkolnego i  w ramach udziału uczniów klas młodszych w akcji przygotowała imprezę plenerową z wieloma konkursami i nagrodami. Na kilka godzin boiskami  szkolnymi władał owocowy festyn.

 

 

 

Oprac. mgr Katarzyna Cyba – Lisowska

 

PROJEKT EDUKACYJNY UNICEF

„Szkoła z Prawami Dziecka”

W maju i czerwcu braliśmy udział w projekcie edukacyjnym UNICEF zatytułowanym „Szkoła z Prawami Dziecka”.

W ramach tej akcji uczniowie wzięli udział w zajęciach poświęconych tematyce praw dziecka, dowiedzieli się czym są prawa dziecka, jak należy rozumieć poszczególne zapisy „Konwencji o prawach dziecka” oraz gdzie szukać pomocy w sytuacji, gdy prawa te są łamane. Uczniowie poznali historię Malali Yousafzai, pakistańskiej dziewczynki walczącej o prawa dziewcząt do nauki w swoim kraju.

Podsumowaniem akcji było wytypowanie osób zasługujących na miano „Szeryfa Praw Dziecka”.

Nominację mógł dostać każdy przedstawiciel naszej szkoły, lokalnej społeczności lb będący reprezentantem, władz gminy lub miasta.  Mogła to być osoba prywatna czy też członek organizacji pozarządowej lub związku wyznaniowego.

Uczniowie naszej szkoły poprzez głosowanie postanowili przyznać tytuł „Szeryfa Praw Dziecka” oraz pamiątkową „Gwiazdę Szeryfa” następującym osobom:

 - pani wicedyrektor Bożenie Czarnynodze,

- pani pedagog Małgorzacie Greli,

- panu psychologowi Jackowi Śledziewskiemu,

- panu wuefiście Pawłowi Siedleckiemu.

Uroczyste wręczenie dyplomów oraz gwiazd nastąpi podczas akademii zakończenia roku szkolnego.

Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy!

mgr Beata Korejwo

 

OD GROSIKA DO ZŁOTÓWKI

Ogólnopolski Program „Od grosika do złotówki” organizowany jest przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowym oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 


W naszej szkole – program został zainicjowany  przez panią mgr Alinę Frąckowiak  w roku szkolnym 2011/2012  w klasie  2d.

W roku szkolnym 2012/2013 realizacji programu podjęła się klasa 2c wraz z wychowawczynią mgr  Grażyną Gęsiarz.

W  roku szkolnym 2013/2014 program będą realizowały klasy II b – mgr Barbara Mańdok, II d – mgr Beata Korejwo, II e – mgr Anna Wrocławska.

szczegóły programu

mgr Grażyna Gęsiarz

 

Projekt „ Uwaga! Sposób na sukces”

W drugim półroczu bieżącego roku szkolnego zakończyliśmy działania związane z trwającym trzy lata projektem „Uwaga! Sposób na sukces” do którego przystąpiła nasza szkoła w 2010 r. Był on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Stroną organizacyjną i merytoryczną zajmowała się firma Young Digital Planet oraz Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

W ramach projektu uczniowie (obecnej klasy integracyjnej III a) realizowali przez trzy lata innowacyjny program nauczania „Umiem uczyć się!” pod opieką przeszkolonych wcześniej nauczycieli i terapeutów.

W klasie pierwszej (2010/2011) wszyscy uczniowie zostali przebadani w zakresie uwagi słuchowej oraz lateralizacji, zbadano także ich umiejętności specjalnym testem kompetencji. Na podstawie uzyskanych wyników wytypowano siedmiu , uczniów do udziału w zajęciach terapii metodą  Tomatisa prowadzonych przez p. Marię Rychlińską. Wszystkie badania zostały powtórzone pod koniec roku szkolnego. Dzięki temu można było dokładnie prześledzić postępy uczniów.

W klasie drugiej (2011/2012) wszyscy uczniowie uczestniczyli w zajęciach logorytmiki pod kierunkiem p. Bożeny Webs. Na zakończenie drugiej klasy ponownie zostali przebadani w zakresie kompetencji kluczowych.

W bieżącym roku szkolnym 2012/2013, zgodnie z założeniami, wszystkich uczniów klasy III a biorących udział w projekcie objęto badaniem diagnozującym uwagę słuchową i lateralizację. Na tej podstawie dziesięciu uczniów  w trzech grupach realizowało zajęcia terapii metodą Tomatisa. W kwietniu bieżącego roku zakończono terapię. Wszyscy uczniowie zostali poddani końcowym badaniom diagnozującym uwagę słuchową i lateralizację.  Przeprowadzono również test kompetencji kluczowych, który badał stopień umiejętności uczenia się, kompetencje społeczne, językowe i muzyczne.

Wyniki wszystkich badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu były przesyłane do Biura Projektu, a następnie poddawane analizie przez specjalistów. Rezultaty badań prezentowane były na seminariach organizowanych przez Young Digital Planet oraz na portalu, który został stworzony specjalnie na czas realizacji projektu. Portal umożliwiał stały kontakt z Biurem Projektu i Radą Programową oraz innymi uczestnikami. Były na nim zamieszczane bieżące informacje, ciekawe scenariusze zajęć oraz artykuły dla nauczycieli i rodziców.

Realizując innowacyjny program nauczania wzbogaciliśmy ofertę edukacyjną szkoły    o zajęcia terapii metodą Tomatisa oraz zajęcia logorytmiki. Dzięki  badaniom przeprowadzanym przy pomocy standaryzowanych narzędzi i specjalistycznej aparatury oraz ich analizie  mieliśmy możliwość monitorowania rozwoju umiejętności uczniów. Z obserwacji wychowawców wynika, iż uczniowie poczynili postępy w poszczególnych sferach rozwojowych. Wyniki specjalistycznego testu kompetencji kluczowych pokrywają się z wynikami testu trzecioklasisty.

Zajęcia były prowadzone z użyciem specjalistycznego sprzętu pozyskanego w ramach projektu unijnego EFS. Udział w projekcie wpłynął na atrakcyjność prowadzonych zajęć, przyniósł wszystkim uczestnikom korzyści dydaktyczne i społeczne.

Opracowanie: Maria Rychlińska
 

Współpraca z instytucjami
Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 • Ścisła współpraca Miejskim Domem Kultury Szopienice Giszowiec oraz Giszowieckim Centrum Kultury (organizowanie imprez kulturalnych, prezentacja umiejętności teatralnych i plastycznych naszych uczniów) - współorganizowanie imprez środowiskowych, w tym wystawy – Drzewo Roku – Anton

 • Stałe kontakty z osiedlowymi przedszkolami i żłobkiem - występy uczniów w tych placówkach, organizacja przedstawień dla wychowanków przedszkoli

 • Ścisła współpraca ze Świetlicą Środowiskową im. Brata Alberta – organizacja wspólnych imprez w tym akcji Zima w mieście

 • Stałe kontakty z V Komisariatem Policji, organizacja spotkań policji z uczniami, w tym cykl spotkań dla uczniów klas starszych na temat odpowiedzialności za popełnione czyny, organizacja Ogólnopolskiej akcji Bezpieczeństwo w pojeździe

 • Stałe kontakty z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, oligofrenopedagogami oraz innymi specjalistami z zakresu rewalidacji indywidualnej i wspomagania uczniów z klas integracyjnych

 • Ścisła współpraca z Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym im. M. Trzcińskiej w Giszowcu

 • Stałe kontakty ze szkołami z oddziałami integracyjnymi, organizacja wspólnych imprez w tym Paraolimpiady Szkół Integracyjnych Województwa Śląskiego

 • Ścisła współpraca z Fundacją Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. ŚW. Stanisława Kostki w Katowicach

 • Stałe kontakty z Domem Dziecka i Pogotowiem Opiekuńczym w Chorzowie  (organizowanie akcji charytatywnych, zbiórek odzieży, zabawek)

 • Współpraca z Towarzystwem Ochrony Praw i Godności Dziecka Wyspa w Chorzowie (akcje charytatywne)

 • Akcja Charytatywna - zbiórka zakrętek sztucznych na zakup wózka dla dziecka niepełnosprawnego

 • Współpraca z Fundacją Śląskie Hospicjum dla dzieci – udział w akcji Pola Nadziei

 • Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła – akcja Warto być dobrym

 • Stała współpraca z dwiema osiedlowymi parafiami, udział pocztu sztandarowego w osiedlowych uroczystościach, Diakonia Ewangelizacji Rodzin – współorganizowanie rekolekcji przez katechetów w parafiach w Chorzowie, Lędzinach

 • Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach miejskich

 • Ścisła współpraca z Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Janów’’ - 6 klas systematycznie uczestniczy w zajęciach na lodowisku oraz bierze udział w rozgrywkach hokejowych w kraju

 • Ścisła współpraca z Klubem TKKF Czarni Katowice, wspólna organizacja imprez środowiskowych, w tym rozgrywek sportowych, imprez osiedlowych

 • Stałe kontakty z klubami sportowymi – organizacja zawodów sportowych i imprez

 • Ścisła współpraca ze Szkołą Pływania Mega

 • Współpraca ze Stowarzyszeniem „Szansa”

 • Współpraca z Klubem „Gaja”, włączenie się do organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Drzewo Roku

 • Stała współpraca ze Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Katowicach – Dąbrówce (zbiórki karmy, wolontariat)

 • Uniwersytet Śl. - Wydział Fizyki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska (wykłady, warsztaty, pokazy)

 • Współpraca ze szkołami Szopienic w ramach utworzonego w naszej szkole Fan Klubu Mariusza Czerkawskiego

 • Ścisła współpraca z placówkami kulturalnymi i oświatowymi (kina, teatr, muzea, Pałac Młodzieży, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna)

 • Współpraca z wydawnictwem Nowa Era, Oxford

 • Współpraca z PCK

Realizacja programów

 • Owoce i jarzyny w szkole

 • 5 porcji warzyw, owoców lub soków dziennie

 • Pracuj, jedz i ruszaj się zdrowo

 • Kibicuję fair play,

 • Zachowaj Trzeźwy umysł

 • Bezpieczeństwo w pojeździe, Bezpieczna droga do szkoły,

 • Światowy Dzień Ofiar Wypadków,

 • Z bajką bezpiecznie

 • Bezpieczny Puchatek

 • Program Dam sobie radę

 • Realizacja Środowiskowego Programu Profilaktycznego-Skrzydełko- Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi

 • Realizacja Miejskiego Programu Bezpieczne Dziecko Przyjaciel Sznupka

 • Akcja UNICEF Wszystkie Kolory Świata – akcja charytatywna – wykonanie laleczek z różnych części świata – aukcja laleczek ( pozyskano 750zł na zakup szczepionek dla dzieci Afryki)

 • Udział w akcji Pola nadziei – zasadzenie 1000 żonkili wokół szkoły 

 

Certyfikaty świadczące o jakości pracy

 • Certyfikat „Szkoła z klasą”

 • Certyfikat e-Twinning

 • Serduszko „Deus Caritas Est” Komitetu Pomocy Dzieciom Polskim Archidiecezji Lwowskiej

 • Szkoła Aktywna w Realizacji Miejskiego Programu Profilaktycznego

 • Certyfikat Promocji Zdrowia 5 Porcji owoców, warzyw lub soków

 • Współpraca z zagranicą,

  • realizacja programu e-Twinning – współpraca ze szkołą niemiecką,

  • realizacja programu Comenius, współpraca z Anglią, Włochami, Węgrami, Turcją